За проекта

Екип на проекта

Резултати

Устойчивост

Материали

Контакти

Мобилни услуги, образование и превенция на трафик за жени от селски региони в България

Трафикът с цел сексуална експлоатация е сравнително нова тема в работата на Българската асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП).  През 2006 г. бе осъществен първият проект с фокус върху този проблем, наречен “Младите срещу трафика”. В рамките на тази инициатива екипът на БАСП има възможност да повиши своя капацитет по темата, включително и чрез обмен на опит в България и други страни с представители на неправителствени организации (НПО), общински власти и полицейски служби, ангажирани в борбата с трафика на хора с цел сексуална експлоатация.

В края на 2006 г. БАСП започна подготвителната фаза по проект “Мобилни услуги, образование и превенция на трафик за жени от селски региони в България”. Това включваше събиране на първична и вторична информация по отношение на уязвимостта на жени от селски региони в България, свързана с трафика с цел сексуална експлоатация. Бяха проведени множество срещи с паротньорски организации (Международната организация по миграция, Фондация “Център Надя”, Фондация “Асоциация Анимус”), със служители на гранична полиция, общински кметове, общопрактикуващи лекари, РИОКОЗ и представители на целевата група.

Идеята на този проект е БАСП да предостави услуги в областта на сексуалното и репродуктивно здраве (СРЗ) в населени места с ограничен или труднодостъпен достъп до здравни грижи, като разпространява информация, свързана с трафика с цел сексуална експлоатация. По този начин БАСП осигурява за продължителен период от време нуждата от медицински грижи в областта на СРЗ, като същевременно повишава знанията на жени от селски региони, свързани с трафика и опазването на личното здраве.

Предоставянето на такава информация има за цел да осигури превенцията на сексуалното и репродуктивно здраве на жените, потенциални жертви на трафик. Това е свързано и с предпазване от нежелана бременност и аборти, с полово предавани инфекции и ХИВ/СПИН.

През месец януари 2007 г. БАСП стартира същинските дейности по проекта, като първоначалната продължителност на инициативата бе до месец юни 2009 г. Основна целева група са жени със затруднен или липсващ достъп до здравни грижи в 6 населени места от област Русе и 2 от област Разград. С оглед оптимизирането на дейностите, свързани с предоставянето на здравни услуги в мултиетнична среда, екип на БАСП имаше възможност през 2007 и 2008 да повиши капацитета си чрез визити за обмяна на опит в Тунис и Босна и Херцеговина. През месец юли 2008 г. в проекта бяха включени нови 8 населени места от област Плевен, като общият брой на населените места нарастна до 16.

За избора на населените места по проекта бе събрана информация и бяха проведени срещи според предваритено зададени критерии:

  • информация за случаи на трафикирани жени с цел сексуална експлоатация;
  • необходимост от предоставяне на медицински услуги в областта на СРЗ;
  • възможност за добро партньорство с представители на местната власт и общопрактикуващите лекари;
  • брой на населението в съответното населено място;

С оглед подобряване на информираността на жените в избраните населени места по отношение на СРЗ и трафика с цел сексуална експлоатация, бяха проведени редица обучения с техни представители. Бе проведено също така начално и крайно проучване по отношение информираността на населението в избраните населени места по отношение на СРЗ и трафика с цел сексуална експлоатация.

Друго направление в проекта е свързано предоставянето на услуги в областта на СРЗ и информация за трафика с цел сексуална експлоатация за подрастващи в 2 интерната в гр. Русе и в 1 средношколско общежитие. Работата в това направление, особено в интернатите, БАСП счита за особено важна, тъй като децата там с в риск от сексуална експлоатация или трафикиране. Тези институции се посещават редовно от координатора на БАСП за област Русе.

 

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Фонда за иновацци на Международната федерация по семейно планиране (МФСП)